Algemene Voorwaarden Griekse Y

 

ALGEMENE VOORWAARDEN GRIEKSE Y

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Griekse Y gevestigd aan Postbus 42, 5670AA, te Nuenen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 83040013
(hierna aangeduid als ‘’Opdrachtnemer’’) en haar wederpartijen (hierna aangeduid als “Opdrachtgever“).

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Opdrachtnemer alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

Artikel 1.
1.1.1.2.1.3.1.4.


1.5.
1.6.Artikel 2.
2.1.2.2.
2.3.


2.4.

2.5.
2.6.


2.7.


2.8.


Artikel 3.
3.1.

3.2.3.3.Artikel 4.
4.1.4.2.

4.3.4.4.


Artikel 5.
5.1.
5.2.


5.3.

5.4.


5.5.

Artikel 6.
6.1.6.2.6.3.


6.4.Artikel 7.
7.1.7.2.

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.Artikel 8.
8.1.
8.2.

8.3.


8.4.Artikel 9.
9.1.9.2.
9.3.
9.4.9.5.

9.6.

9.7.


9.8.Artikel 10.
10.1.


10.2.10.3.


Artikel 11.
11.1.

11.2.
11.3.
11.4.


11.5.


Artikel 12.
12.2.12.2.12.3.12.4.


12.5.

Offerte en aanvaarding
Opdrachtnemer stelt een offerte op waarin Opdrachtnemer aangeeft welke werkzaamheden (“de Diensten”) Opdrachtnemer aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.

In het algemeen omvatten de Diensten configuratie en installatie van software, data herstel, ondersteuning op afstand,  ondersteuning op locatie, en al hetgeen daarmee samenhangt. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.

Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Opdrachtnemer kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Opdrachtnemer daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.

De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door  Opdrachtgever wordt ontvangen door Opdrachtnemer. Deze mededeling kan per e-mail worden gedaan.

Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Opdrachtnemer werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Opdrachtnemer verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald. Opdrachtnemer zal verzocht meerwerk in overleg met Opdrachtgever verrichten en is tegen het gebruikelijke uurtarief.

Levering en diensten
Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Opdrachtnemer uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever. In de offerte genoemde termijnen zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn.

Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige
uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan
Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.

Opdrachtgever zal Opdrachtnemer toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Opdrachtnemer redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren.

Opdrachtnemer garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd.

Opdrachtnemer is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtnemer geen partij bij de levering van diensten van derden, zoals softwarelicenties of hosting die nodig zijn bij Diensten, ook niet indien Opdrachtnemer deze diensten afneemt ten behoeve van Opdrachtgever.

Opdrachtnemer heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Opdrachtnemer niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

Opdrachtnemer zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 24 uur, te reageren. Tenzij anders afgesproken in de offerte.

Bepalingen over remote support
Ondersteuning op afstand wordt geleverd per telefoon, e-mail en andere gezamenlijk af te spreken kanalen.

Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever software voorstellen waarmee te ondersteunen computers op afstand kunnen worden benaderd. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te zorgen dat zijn netwerk- en  beveiligingsomgeving toelaat dat deze software werkt.

Indien blijkt dat ondersteuning op afstand niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet haalbaar is gezien de aard van het probleem, dan zal Opdrachtnemer zich inspannen om tegen het normale uurtarief en 0,19 cent per kilometer op locatie van Opdrachtgever tot een oplossing te komen.

Configuratie en installatie van software
Indien de Dienst mede strekt tot het configureren of installeren van software, zal Opdrachtnemer hiervoor zorgdragen overeenkomstig hetgeen hierover in de offerte is bepaald. Bij de configuratie en installatie zal Opdrachtgever alle benodigde medewerking verlenen en gehoor geven aan de redelijke verzoeken van Opdrachtnemer.

Indien bij de configuratie of installatie blijkt dat systemen, koppelingen, apparatuur, programmatuur en/of de ICT-infrastructuur
van Opdrachtgever, dan wel door hem ingeschakelde derden, dienen te worden aangepast om te kunnen configureren of installeren, zal Opdrachtnemer hierover met Opdrachtgever in overleg treden en zullen partijen aanvullende afspraken maken voor de configuratie of installatie. De aanvullende kosten die in dit verband door Opdrachtnemer dienen te worden gemaakt, komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Indien een Dienst strekt tot het configureren of installeren van software, heeft Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden bij de configuratie of installatie van de software. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde, geïnstalleerde of geconfigureerde software bij Opdrachtgever.

Verkoop van apparatuur
Als onderdeel van de Dienst is het mogelijk om een usb stick aan te schaffen bij Opdrachtnemer. Wanneer de usb stick wordt gebruikt in een daarvoor bestemd apparaat, zal het apparaat minen. Dit houdt het valideren en vastleggen van betalingen met cryptocurrencies in. Opdrachtnemer verkoopt deze usb sticks op aanvraag en na betaling wordt de desbetreffende usb stick per post verzonden. Eventuele verpakkings- en verzendkosten kunnen afzonderlijk in rekening worden gebracht.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om de usb stick na aflevering te installeren. Hierbij dienen alle door Opdrachtnemer gegeven aanwijzingen en eventuele meegeleverde instructies of documentatie strikt opgevolgd te worden.

Op in het kader van de Diensten geleverde usb stick rust de door de fabrikant gegeven garantie.

Opdrachtgever dient de garantie direct bij Opdrachtnemer in te roepen en dient de usb stick op te sturen naar Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer zal dan, indien mogelijk, over gaan tot herstel of vervanging.

Het retourneren van de usb stick is uitsluitend mogelijk na voorafgaande toestemming van Leverancier.

Rechten van intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of geleverde Diensten berusten
uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers. Uitsluitend indien expliciet in de offerte vermeld of apart expliciet
overeengekomen kunnen rechten overgedragen worden aan Opdrachtgever.

Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de
overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de andere resultaten van Diensten en
materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.

Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in de geleverde Diensten  aan te brengen. De verantwoordelijkheid voor deze gemaakte
wijzigingen ligt bij Opdrachtgever.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van
intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

Prijzen en betaling
Opdrachtgever is voor de Diensten de in de offerte vermelde vaste bedrag(en) verschuldigd. Opdrachtgever dient het volledige bedrag voor aanvang van de werkzaamheden te voldoen. Bedragen voor meerwerk worden apart in rekening gebracht tegen het normale uurtarief vermeerderd met eventuele reiskosten van 0,19 cent per kilometer.

Opdrachtnemer zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever.

De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze periode van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan
Opdrachtnemer te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat
Opdrachtnemer de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Opdrachtnemer blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.

Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot
een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor
advocaten, deurwaarders en incassobureaus. In het bijzonder is Opdrachtnemer in dit geval gerechtigd administratiekosten van € 50 in rekening te brengen.

De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Geheimhouding
Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

Opdrachtnemer zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de hardware of software waar de Diensten betrekking op hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Opdrachtnemer daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Opdrachtnemer zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Opdrachtnemer mag de opgedane kennis bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lid zal het maximale bedrag dat Opdrachtnemer is gehouden te vergoeden,
beperkt zijn tot hetgeen de verzekeraar van Opdrachtnemer uitkeert ten aanzien van het schadebrengende feit. Opdrachtnemer zal zich maximaal inspannen de verzekeraar tot uitkering te doen overgaan. Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

Vindt geen uitkering plaats, dan is de aansprakelijkheid per gebeurtenis (waarbij een reeks van opeenvolgende gebeurtenissen
geldt als één gebeurtenis) beperkt tot het bedrag (exclusief btw) dat Afnemer op grond van de Overeenkomst betaalt gedurende 6 maanden.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Opdrachtnemer direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

De toepassing van artikel 6:271 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

In geval dat de Dienst bestaat uit het herstellen van data voor Opdrachtgever door Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer niet
aansprakelijk voor schade door het verlies van de data wanneer herstel niet succesvol is.

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-
infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting,
bedrijfsstoornissen, hacks, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat
Opdrachtnemer door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Duur en opzegging
De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn vermeld in de offerte. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.

Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Opdrachtnemer gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij hemzelf opgeslagen gegevens te wissen. Opdrachtnemer is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

De overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Wijzigingen in overeenkomst
Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Opdrachtnemer echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze
algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.

Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Opdrachtnemer overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Opdrachtnemer zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien
Opdrachtnemer bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.

Opdrachtnemer mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege
gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.

Bovengenoemde regeling is tevens van toepassing op prijzen. Opdrachtnemer mag daarbij prijswijzigingen aan hem opgelegd door leveranciers te allen tijde doorbelasten aan Opdrachtgever. Op verzoek zal bewijs van de prijswijziging worden overlegd.

Slotbepalingen
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt
voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.

Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de
integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

De door Opdrachtnemer ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Opdrachtnemer steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

Scroll naar boven