Privacy beleid

Griekse Y biedt als Informatie Technologie bedrijf, IT diensten, systeembeheer en aanverwante diensten aan. Wanneer u de website www.grieksey.nl bezoekt of gebruik maakt van de diensten van Griekse Y, worden uw persoonsgegevens verwerkt. Uw privacy is voor Griekse Y van groot belang. Griekse Y houd zich dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het privacy beleid in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houd Griekse Y zich aan de AVG. Dit betekent dat Griekse Y:

– De doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens vastlegt, via dit privacy beleid en via het cookiebeleid die u kunt lezen via deze link: https://www.grieksey.nl/cookiebeleid-eu
– Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden van Griekse Y.
– Benodigde beveiligingsmaatregelen getroffen worden om uw persoonsgegevens te beschermen. Griekse Y legt deze verplichtingen ook op aan partijen die – persoonsgegevens voor Griekse Y verwerken.
– Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij Griekse Y verwerkt zijn.
– Voor welke doeleinden gebruikt Griekse Y uw persoonsgegevens?

Uw gegevens zijn veilig bij Griekse Y en uw gegevens worden correct gebruikt. In dit privacy beleid legt Griekse Y uit wat er gebeurt met de informatie die Griekse Y over u te weten komt. Door gebruik te maken van de diensten die door Griekse Y aangeboden worden, verkrijgt Griekse Y verschillende soorten persoonsgegevens van u. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens Griekse Y van u verkrijgt, met welke doel deze gegevens verwerkt worden en hoe lang die worden bewaard. Indien u vragen heeft of wilt weten wat Griekse Y precies van u bijhoudt, neem dan contact met Griekse Y op via de gegevens onderaan dit privacy beleid.

Contact / Support

Op deze website biedt Griekse Y verschillende mogelijkheden om contact met op te nemen. Dit kan via het contactformulier, via mail, telefonisch of via de chatfunctie van facebook.

Hiervoor worden de volgende  persoonsgegevens verwerkt:

Bedrijfsnaam
Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Eventuele informatie die u zelf invult als inhoud van een bericht

Na het invullen van het contact formulier wordt er automatisch een account aangemaakt. Middels dit account kan Griekse Y een ticket historie van u bijhouden, waardoor u sneller geholpen kunt worden en Griekse Y zo ook terug kan zien of er bij problemen verbanden zijn met voorgaande vragen of opdrachten. Mochten uw gegevens veranderd zijn of ziet u liever dat uw account en dus ook uw gegevens bij Griekse Y verwijderd worden, dan kunt u dit via een reactie of via een mailtje naar support@grieksey.nl aangeven. Griekse Y geeft direct gehoor aan uw verzoek.
Griekse Y bewaart uw persoonsgegevens totdat u uw account weer opzegt, of maximaal 1 jaar nadat u voor het laatst hebt ingelogd op uw account en geen actieve diensten en/of producten meer bij Griekse Y afneemt. Griekse Y verwijdt het account ook wanneer u slechts 1 maal een vraag heeft gesteld, maar verder geen gebruik maakt van de door Griekse Y aangeboden diensten. Griekse Y gaat er dan vanuit dat u verder geen interesse heeft om diensten van Griekse Y af te nemen.

reCAPTCHA

Griekse Y gebruikt de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om de website te beschermen tegen spam en misbruik. Om Google reCAPTCHA te laten werken, wordt het IP-adres van een websitebezoeker, de muisbewegingen en mogelijk ook andere data verzameld. Deze informatie wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Door deze informatie te analyseren kan Google opmaken of Griekse Y te maken heeft met een echte websitebezoeker of een robot. Voor meer informatie verwijst Griekse Y u door naar de privacyverklaring van Google.

Wanneer kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met derden?

Griekse Y deelt uw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat  uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

– Griekse Y hen ingeschakeld heeft om bepaalde gegevens te verwerken;
– Dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
– U hier toestemming voor geeft;
– Griekse Y hier een gerechtvaardigd belang bij heeft;
– Griekse Y dat wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die voor Griekse Y of in uw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

IT-leveranciers en -dienstverleners
Cookiedienstverleners
Betalingsdienstverleners
Partners
Om de diensten te kunnen verlenen, kan Griekse Y uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Griekse Y doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat Griekse Y een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruikt of afspraken maakt over de omgang met persoonsgegevens.
Indien er echter geen noodzaakakelijk belang is uw gegegvens te delen met derden, dan worden uw gegevens ook niet gedeeld.

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Griekse Y neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Social media buttons

Op de website wordt er gebruik gemaakt van social media buttons, welke u doorgeleiden naar de social media platforms. U krijgt hierdoor de optie om Griekse Y te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zult u advertenties tegenkomen op uw social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Facebook (privacyverklaring)
Twitter (privacyverklaring)
LinkedIn (privacyverklaring)
Instagram (privacyverklaring)
Google (privacyverklaring)

Op de website van Griekse Y worden er  cookies en vergelijkbare technieken gebruikt (hierna: cookies), zoals een retargeting pixel, van Griekse Y en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Griekse Y gebruikt cookies om:

Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)
Wanneer u de website voor het eerst bezoekt, wordt er een melding getoond met uitleg over cookies. Hierbij vraagt, voor zover Griekse Y dat verplicht is, akkoord te gaan voor het gebruik van cookies.
Voor meer info over het cookiebeleid verwijst Griekse Y u naar deze link: https://www.grieksey.nl/cookiebeleid-eu

In- en uitschakelen van cookies

In uw webbrowser kun u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Uw rechten

U hebt de volgende rechten:

– Recht op inzage: U heeft het recht de persoonsgegevens die Griekse Y van u verwerkt, in te zien.
– Recht op rectificatie: U hebt het recht de persoonsgegevens die Griekse Y van u verwerkt, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.
– Recht van bezwaar: U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Recht op verwijdering: U kunt Griekse Y verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
– Recht om uw toestemming in te trekken: indien u Griekse Y toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken.
– Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die Griekse Y van u verwerkt te laten overdragen naar een derde partij.
– Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u Griekse Y verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.
– Bij uw verzoek kan Griekse Y u vragen om u te identificeren. Griekse Y vraagt hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Griekse Y zal in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als Griekse Y dit termijn verlengt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Indien u één van uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u dat kenbaar maken via support@grieksey.nl

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Wanneer de dienstverlening van Griekse Y wijzigt, moet Griekse Y natuurlijk ook haar privacy- en cookiebeleid aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig het privacy- en cookiebeleid voor de meest actuele informatie.

Vragen of een klacht indienen

Als u vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met Griekse Y opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacy beleid. Griekse Y behandelt elke vraag en klacht intern en communiceert dit verder met u. Als u vindt dat Griekse Y u niet op de juiste manier helpt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Griekse Y
Postbus 42
5670AA, Nuenen
E-mailadres: support@grieksey.nl
KVK nr: 83040013

Scroll naar boven